De EHBO-vereniging Heerde doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk bij te staan bij de organisatie van uw evenement en zorgvragers van EHBO de best mogelijke hulp te verlenen. Maar wij staan altijd open voor klachten en suggesties. Hiermee kunnen wij immers onze dienstverlening verbeteren.

Voor klachten over de gedragingen en inzet van onze vrijwilligers heeft EHBO-vereniging Heerde een klachtenregeling. Een klacht kunt u indienen bij het bestuur of bij de vertrouwenspersoon door middel van het klachtenformulier.

Klachtenbehandeling vormt een belangrijk aspect van servicegericht denken. Adequaat reageren is belangrijk om de relatie met organisatoren van evenementen en hun deelnemers/publiek te behouden of te verstevigen. Een onjuiste of onvolledige afhandeling van een klacht kan het imago van EHBO-vereniging Heerde schaden. Dat moet natuurlijk vermeden worden. Daarom is een standaardprocedure uitgewerkt voor de behandeling van klachten.

  1. De aanspreekpersoon voor klachten van en over vrijwilligers is de vertrouwenspersoon aangewezen door het bestuur van de vereniging, in dit geval, de voorzitter van EHBO-vereniging
  2. Alle klachten worden schriftelijk door middel van het klachtenformulier bij hem/haar ingediend.
  3. De vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor de registratie, behandeling en afhandeling van de klacht. Bij afwezigheid wegens vakantie en ziekte en dergelijke, zorgt het bestuur van EHBO-vereniging Heerde voor vervanging. De klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk antwoord. Als de klacht niet binnen de twee weken kan worden afgehandeld, krijgt de klager binnen een week een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt informatie verstrekt over de verdere procedure, hoor- en wederhoor en de afhandeling van de klacht. De brief wordt ondertekend door de vertrouwenspersoon.
  4. Als de klacht niet opgelost kan worden door de vertrouwenspersoon dan wordt deze voorgelegd aan het bestuur van EHBO-vereniging
  5. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling en (opnieuw) een klacht indient, is het bestuur van EHBO-vereniging Heerde verantwoordelijk voor de afhandeling. Bij de behandeling van deze klacht gelden dezelfde randvoorwaarden en procedures als bij de eerste keer.
  6. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling door het bestuur, dan kan via het landelijk bureau de klacht wordt voorgelegd aan een klachtencommissie. De klachtencommissie zal bestaan uit de volgende personen: een onafhankelijke voorzitter, een lid van het landelijk bestuur, een onafhankelijk lid. Zij horen de betrokkenen indien dit nodig is. De commissie deelt aan het bestuur van de afdeling mee wat de uitkomst is. Binnen twee maanden is de klacht afgehandeld.
  7. Personen/vrijwilligers waarover wordt geklaagd, hebben recht op inzage in alle gegevens die voor hen relevant zijn, voor zover deze geen schade toebrengen aan derden.
  8. Als het van belang is dat een klacht en de afhandeling hiervan bekend moet worden gemaakt bij andere leden van EHBO-vereniging Heerde, dan moeten die hiervan op de hoogte worden gebracht. In hoeverre dat nodig is, wordt bepaald door het bestuur van EHBO-vereniging
  9. Klachten moeten discreet worden behandeld. De vertrouwenspersoon mag geen gegevens verstrekken aan personen die er niet bij betrokken zijn en er geen belang bij hebben op de hoogte gebracht te worden. Het privacybeleid van EHBO-vereniging Heerde is hierop van toepassing.
  10. Alle klachten en antwoorden worden en gearchiveerd door de vertrouwenspersoon, in dit geval, de voorzitter van EHBO-vereniging

Aldus vastgesteld door het bestuur van EHBO-vereniging Heerde.

d.d. 1 juli 2020